wizy do chin

Wizy uprawniające do wjazdu i pobytu w Chinach

Wymagane dokumenty

 
1. Paszport
Nieuszkodzony paszport, w którym są co najmniej dwie czyste strony obok siebie i ważny co najmniej 6 miesięcy od dnia złożenia go w Wydziale Konsularnym.

2. Zdjęcie
Aktualne zdjęcie typu paszportowego, najlepiej kolorowe, wyraźne, zrobione na wprost i na jasnym tle.

3. Wniosek wizowy
Wypełniony i osobiście podpisany kwestionariusz wizowy. Należy go wypełnić czytelnie, podając prawdziwe i kompletne dane w języku polskim, angielskim lub chińskim – pobierz wniosek.

4. Bilet lotniczy w obie strony lub wydruk rezerwacji biletu.
5. Potwierdzenie rezerwacji pokoi w hotelach.
6. Kserokopia karty pobytu cudzoziemca w Polsce.

Rodzaje wiz

Ważność wiz i dopuszczalna ilość wjazdów

 
Wiza turystyczna
Ważność wizy turystycznej wynosi 3 miesiące, licząc od dnia złożenia dokumentów. Dopuszczalna ilość wjazdów wynosi 1 lub 2.
 
Pozostałe wizy
W wypadku pozostałych typów wiz, określenie terminu ważności, ilości dni każdej wizyty oraz ilości wjazdów uzależnione jest od konkretnej sytuacji wnioskodawcy i zaproszenia, które mu przesłano.

Uwaga!
W określonym w wizie terminie ważności można wjechać na terytorium Chin tylko tyle razy, ile podano na wizie. Podczas jednej wizyty można w Chinach legalnie przebywać tylko taką ilość dni, jaką podano w wizie. Każdorazowy okres pobytu liczy się od dnia wjazdu na terytorium Chin.
 

Informacje dotyczące poszczególnych typów wiz

 
Wiza turystyczna
Cel podróży: zwiedzanie, wizyta u rodziny lub znajomych, załatwianie spraw prywatnych.
Należy złożyć komplet podstawowych dokumentów. Ubiegając się o wizę turystyczną w celu odwiedzenia rodziny należy dołączyć dokument świadczący o pokrewieństwie z osobą przebywającą w Chinach.
 
Wiza biznesowa
Cel podróży: wyjazdy biznesowe, rozmowy handlowe, wizyty na targach.
Oprócz podstawowych dokumentów, należy przedstawić zaproszenie z Chin.
 
Wiza grupowa
Wizy grupowe dzieli się na dwa rodzaje: wizy grupowe turystyczne i wizy grupowe służbowe.

Wiza grupowa turystyczna
Cel podróży: zwiedzanie Chin.
Warunek: przynajmniej 10 uczestników i wszyscy oni muszą razem przekraczać granice.
Wymagane dokumenty: zaproszenie grupowe wystawione przez Krajowe Biuro Turystyki ChRL, Biuro Turystyki danej prowincji, regionu autonomicznego lub miasta wydzielonego, albo przez biuro podróży upoważnione przez chiński rząd, zawiadomienie z polskiego biura podróży oraz trzy egzemplarze „Listy uczestników turystycznego wyjazdu grupowego” (wydruk komputerowy z poprawnymi danymi każdej osoby: imię, nazwisko, data urodzenia, zawód, nr paszportu).

Wiza grupowa służbowa
Cel podróży: udział w zawodach sportowych, wystawach, targach, uroczystościach lub składanie przyjacielskich wizyt w Chinach.
Warunek: przynajmniej 10 uczestników i wszyscy oni muszą razem przekraczać granice.
Wymagane dokumenty: zaproszenie grupowe wystawione przez instytucję upoważnioną przez chiński rząd; ponadto trzy egzemplarze „Listy uczestników służbowego wyjazdu grupowego” (wydruk komputerowy z poprawnymi danymi każdej osoby: imię, nazwisko, data urodzenia, zawód, nr paszportu).
 
Wiza tranzytowa
Cel podróży: tranzyt przez Chiny w drodze do innego kraju lub regionu.
Oprócz podstawowych dokumentów, należy przedstawić ważną wizę do kraju (regionu) docelowego oraz bilet zawierający odpowiednie odcinki podróży.
 
Wiza studencka
Cel podróży: pobieranie nauki w Chinach, uczestnictwo w kursach i praktykach trwających dłużej niż 6 miesięcy.
Oprócz podstawowych dokumentów, należy przedstawić: zawiadomienie o przyjęciu do szkoły w Chinach, wniosek wizowy dla cudzoziemców mających studiować w Chinach (formularz JW201 lub JW202) oraz formularz badań lekarskich.

Uwaga!
Posiadacz wizy tego typu powinien w ciągu 30 dni od wjazdu do Chin dopełnić formalności pobytowych w Biurze Bezpieczeństwa Publicznego. W przeciwnym razie jego pobyt stanie się nielegalny.
 
Wiza pracownicza
Cel podróży: podjęcie pracy w Chinach na okres ponad 6 miesięcy.
Oprócz podstawowych dokumentów, należy przedstawić zezwolenie na podjęcie pracy.

Uwaga!
Posiadacz wizy tego typu powinien w ciągu 30 dni od wjazdu do Chin dopełnić formalności pobytowych w Biurze Bezpieczeństwa Publicznego. W przeciwnym razie jego pobyt stanie się nielegalny.
 
Wiza dla dzieci wpisanych do paszportu innej osoby
Wnioskodawca podróżujący z dzieckiem, które jest wpisane do jego paszportu, powinien zaznaczyć ten fakt na swoim wniosku wizowym oraz załączyć fotografię dziecka (format paszportowy).
 
Wyjazdy turystyczne do Tybetu
Każdy, kto chce zwiedzić Tybet, musi być uczestnikiem wycieczki do tego regionu, organizowanej przez polskie biuro podróży. Liczba uczestników każdej wycieczki musi wynosić przynajmniej pięć osób. Zainteresowani powinni spełnić wymagania dotyczące uzyskania turystycznej wizy grupowej. Najpierw jednak muszą otrzymać zgodę Biura Turystyki Tybetańskiego Regionu Autonomicznego ChRL.
 
Wizy do Hongkongu
Osoby posługujące się w podróży polskim paszportem, nie podlegają obowiązkowi uzyskania wizy do Hongkongu, jeżeli podróżują przez Hongkong tranzytem lub składają tam zwykłą wizytę służbową albo będą uczestniczyć w zawodach sportowych, odwiedzać rodzinę, zwiedzać itp., a ich każdorazowy pobyt nie będzie trwać dłużej niż 90 dni.

O wizę do Hongkongu muszą się ubiegać osoby, które planują pobyt dłuższy niż 90 dni.
Wiza jest konieczna także dla osób wyjeżdżających do Hongkongu na studia, praktyki, do pracy, do organizacji ekspozycji lub występów artystycznych, nawet, jeśli okres pobytu nie przekroczy 90 dni.

Osoby, których pobyt w Hongkongu ma przekroczyć 90 dni, powinny złożyć komplet wymaganych dokumentów w Wydziale Konsularnym Ambasady ChRL. Pozostałe osoby potrzebujące wizy do Hongkongu proszone są o bezpośredni kontakt z Departamentem Imigracyjnym Hongkongu:

HONG KONG IMMIGRATION DEPARTMENT
IMMIGRATION TOWER 7, GLOUCESTER ROAD WAN CHAI, HONG KONG
telefon: +852 28246111; faks: +852 28777711.
www.immd.gov.hk/ehtml/services.htm
 

Cennik

Wydział Konsularny Ambasady Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce pobiera od obywateli polskich ubiegających się o wizy wjazdowe do Chin następujące opłaty:

 • 1. Za indywidualną wizę wjazdową do Chin każdego typu pobiera się 220 zł;
 • 2. Za wizy grupowe pobiera się po 180 zł od każdej osoby;
 • 3. Za wydanie wizy w trybie ekspresowym pobiera się dodatkową opłatę w wysokości 50 zł.

Wszystkie opłaty konsularne (związane z czynnościami wizowymi, czynnościami paszportowymi, wydawaniem zaświadczeń itp.) muszą być uiszczane drogą wpłaty na konto bankowe.
 

Czas wymagany do wydania wizy

W normalnej sytuacji, o ile osoba ubiegająca się o wizę złoży komplet wymaganych dokumentów, na odbiór wizy należy czekać cztery dni robocze (liczą się dni, w które Wydział Konsularny jest otwarty).

W szczególnych przypadkach wiza może być wydana w trybie ekspresowym. Konieczne jest wówczas, aby wnioskodawca zaznaczył na wniosku, że ubiega się o skrócenie czasu oczekiwania na wizę, a przy odbiorze wniósł dodatkową opłatę.

Tryb zwyczajny – czas oczekiwania: 1 tydzień (pon.-pon., śr.-śr., czw.- czw.).
Tryb ekspresowy – czas oczekiwania: na 3 dzień roboczy Ambasady (pon.-czw., śr.- pon., czw.- śr.).

Godziny urzędowania Wydziału Konsularnego:
poniedziałki 13:30 – 15:30
środy, czwartki 9:00 – 11:00

Konsulat ma prawo odmowy wydania wizy, zmiany wnioskowanej krotności, zmiany terminu ważności wizy bez podania przyczyny.

Wymagane dokumenty

1. Bilet lotniczy i rezerwacja hotelowa
Podstawą uzyskania wizy jest bilet lotniczy lub wydruk rezerwacji biletu w obie strony.
Ubiegając się o wizę turystyczną w celu odwiedzenia rodziny oprócz rezerwacji biletu lotniczego należy dołączyć dokument świadczący o pokrewieństwie z osobą przebywającą w Chinach.

W przypadku wyjazdów organizowanych przez biuro podróży należy dołączyć potwierdzenie uczestnictwa w wycieczce oraz program imprezy.

2. Paszport
Nieuszkodzony paszport, w którym są co najmniej dwie czyste strony obok siebie i ważny co najmniej 6 miesięcy od dnia złożenia go w Wydziale Konsularnym.

3. Zdjęcie
Aktualne zdjęcie typu paszportowego, najlepiej kolorowe, wyraźne, zrobione na wprost i na jasnym tle.

4. Wniosek wizowy
Wypełniony i osobiście podpisany kwestionariusz wizowy. Należy go wypełnić czytelnie podając prawdziwe i kompletne dane w języku polskim, angielskim lub chińskim – pobierz wniosek.
 
Wizę turystyczną uzyskuje się w przypadku wyjazdu celem zwiedzania, wizyty u rodziny lub znajomych, załatwienia spraw prywatnych. Wiza może być jedno- lub dwukrotna.

Jednokrotna wiza ważna jest od momentu wydania 3 miesiące i uprawnia do jednego wjazdu do Chin i pobytu maksymalnie przez 30 dni. Przy wizie dwukrotnej można przebywać na terytorium CHRL dwukrotnie po 30 dni. Ostatni wjazd przed końcem upływu ważności wizy (3 dni). Wiza ważna jest przez 6 miesięcy od daty wydania.
 
Cena wizy turystycznej

 • opłata wizowa w trybie normalnym – 220 zł,
 • opłata wizowa w trybie ekspres – 270 zł,
 • opłata za pośrednictwo – 100 zł.

Wymagane dokumenty

1. Zaproszenie, bilet lotniczy i rezerwacja hotelowa
Podstawą uzyskania wizy jest zaproszenie od firmy zagranicznej na wyjazd biznesowy (służbowy) – pobierz instrukcje.
Przy wizach biznesowych wielokrotnych konieczny jest oryginał zaproszenia wydany przez chińskie władze prowincji – pobierz wzór.
Niezbędny jest również bilet lotniczy lub wydruk rezerwacji biletu w obie strony.

2. Paszport
Nieuszkodzony paszport, w którym są co najmniej dwie czyste strony obok siebie i ważny co najmniej 6 miesięcy od dnia złożenia go w Wydziale Konsularnym.

3. Zdjęcie
Aktualne zdjęcie typu paszportowego, najlepiej kolorowe, wyraźne, zrobione na wprost na jasnym tle.

4. Wniosek wizowy
Wypełniony i osobiście podpisany kwestionariusz wizowy. Należy go wypełnić czytelnie podając prawdziwe i kompletne dane w języku polskim, angielskim lub chińskim – pobierz wniosek.

Wizy służbowe wydaje się na wyjazdy biznesowe, rozmowy handlowe, wizyty na targach. Wiza może być jedno-, dwu- lub wielokrotna.
Jednokrotna ważna jest od momentu wydania 3 miesiące i uprawnia do jednego wjazdu do Chin i pobytu maksymalnie przez 30 dni.
Przy wizie dwukrotnej można przebywać na terytorium CHRL dwukrotnie po 30 dni. Ostatni wjazd przed końcem upływu ważności wizy (3 dni). Wiza ważna jest przez 6 miesięcy od daty wydania.

Wiza wielokrotna ważna jest 12 miesięcy od dnia wydania i uprawnia do pobytu tyle dni ile podano w zaproszeniu. Ostatni wjazd musi odbyć się przed końcem ważności wizy. Wizę wielokrotną wydaje się osobom już wcześniej przebywającym na terenie Chin na podstawie wizy biznesowej.
Do wizy rocznej konieczne są wcześniejsze częste wyjazdy biznesowe min. 4-5 razy w roku.
 
Cena wizy biznesowej (służbowej)

 • opłata wizowa w trybie normalnym – 220 zł,
 • opłata wizowa w trybie ekspres – 270 zł,
 • opłata za pośrednictwo – 100 zł.

Wymagane dokumenty

1. Zaproszenie, zaświadczenie i bilet lotniczy
Podstawą uzyskania wizy jest zaproszenie grupowe wystawione przez Krajowe Biuro Turystyki ChRL, Biuro Turystyki danej prowincji, regionu autonomicznego lub miasta wydzielonego, albo przez biuro podróży upoważnione przez chiński rząd (3 egzemplarze).
Należy również dołączyć 3 egzemplarze zaświadczenia z polskiego biura podróży, zawierające informację o zarezerwowanym hotelu i 3 egzemplarze listy uczestników wyjazdu grupowego zawierające dane każdej osoby: imię i nazwisko, data urodzenia, zawód, nr paszportu.
Konieczny jest również bilet lotniczy lub wydruk rezerwacji biletu w obie strony.

2. Paszport
Nieuszkodzony paszport, w którym są co najmniej dwie czyste strony obok siebie i ważny co najmniej 6 miesięcy od dnia złożenia go w Wydziale Konsularnym.

3. Zdjęcie
Aktualne zdjęcie typu paszportowego, najlepiej kolorowe, wyraźne, zrobione na wprost i na jasnym tle.

4. Wniosek wizowy
Wypełniony i osobiście podpisany kwestionariusz wizowy. Należy go wypełnić czytelnie podając prawdziwe i kompletne dane w języku polskim, angielskim lub chińskim. Pobierz wniosek.
Wizę turystyczną grupową wydaje się zorganizowanym grupom turystycznym celem zwiedzania ChRL. Minimalna ilość uczestników to 10 osób. Wszyscy muszą razem przekraczać granice i przez cały okres pobytu na terenie ChRL muszą bezwzględnie przebywać razem.
Wiza uprawnia do wjazdu i przebywania na terytorium Chin przez 30 dni i ważna jest 3 miesiące od daty wydania (ostatni wjazd przed końcem upływu ważności wizy).
 
Cena wizy grupowej (od każdej osoby)

 • opłata wizowa w trybie normalnym – 180 zł,
 • opłata za pośrednictwo – 100 zł.

Wymagane dokumenty

1. Zaproszenie, bilet lotniczy i rezerwacja hotelowa
Podstawą uzyskania wizy jest zaproszenie grupowe wystawione przez instytucję upoważnioną przez chiński rząd (3 egzemplarze).
Należy również dołączyć 3 egzemplarze listy uczestników wyjazdu grupowego zawierające dane każdej osoby: imię i nazwisko, data urodzenia, zawód, nr paszportu.
Konieczny jest również bilet lotniczy lub wydruk rezerwacji biletu w obie strony i potwierdzenie rezerwacji hotelu.

2. Paszport
Nieuszkodzony paszport, w którym są co najmniej dwie czyste strony obok siebie i ważny co najmniej 6 miesięcy od dnia złożenia go w Wydziale Konsularnym.

3. Zdjęcie
Aktualne zdjęcie typu paszportowego, najlepiej kolorowe, wyraźne, zrobione na wprost i na jasnym tle.

4. Wniosek wizowy
Wypełniony i osobiście podpisany kwestionariusz wizowy. Należy go wypełnić czytelnie podając prawdziwe i kompletne dane w języku polskim, angielskim lub chińskim. Pobierz wniosek
 
Wizę biznesową  grupową wydaje się zorganizowanym grupom biorącym udział w zawodach sportowych, wystawach, targach, uroczystościach lub celem składania przyjacielskich wizyt w Chinach. Minimalna ilość uczestników to 10 osób. Wszyscy muszą razem przekraczać granice i przez cały okres pobytu na terenie ChRL muszą bezwzględnie przebywać razem.
 
Cena wizy grupowej (od każdej osoby)

 • opłata wizowa w trybie normalnym – 180 zł,
 • opłata za pośrednictwo – 100 zł.

Wymagane dokumenty

1. Bilet lotniczy i wiza docelowa
Podstawą uzyskania wizy jest bilet lotniczy lub wydruk rezerwacji biletu zawierający odpowiednie odcinki podróży  oraz wiza do kraju docelowego.

2. Paszport
Nieuszkodzony paszport, w którym są co najmniej dwie czyste strony obok siebie i ważny co najmniej 6 miesięcy od dnia złożenia go w Wydziale Konsularnym.

3. Zdjęcie
Aktualne zdjęcie typu paszportowego, najlepiej kolorowe, wyraźne, zrobione na wprost i na jasnym tle.

4. Wniosek wizowy
Wypełniony i osobiście podpisany kwestionariusz wizowy. Należy go wypełnić czytelnie podając prawdziwe i kompletne dane w języku polskim, angielskim lub chińskim – pobierz wniosek.
 
Wizę tranzytową uzyskuje się dla celów przejazdu przez terytorium ChRL do innych krajów.

Wymagane dokumenty

1. Przyjęcie do szkoły 
Podstawą uzyskania wizy jest zawiadomienie o przyjęciu do szkoły w Chinach (oryginał).

2. Bilet lotniczy i rezerwacja hotelowa
Konieczny jest bilet lotniczy lub wydruk rezerwacji biletu w obie strony i potwierdzenie rezerwacji hotelu.

3. Paszport
Nieuszkodzony paszport, w którym są co najmniej dwie czyste strony obok siebie i ważny co najmniej 6 miesięcy od dnia złożenia go w Wydziale Konsularnym.

4. Zdjęcie 2x
Aktualne zdjęcie typu paszportowego, najlepiej kolorowe, wyraźne, zrobione na wprost i na jasnym tle.

5. Wniosek wizowy
Wypełniony i osobiście podpisany kwestionariusz wizowy. Należy go wypełnić czytelnie podając prawdziwe i kompletne dane w języku polskim, angielskim lub chińskim – pobierz wniosek

6. Dodatkowy wniosek do wizy dla cudzoziemców mających studiować w Chinach – pobierz wzór

7. Zaświadczenie o stanie zdrowia
Wypełnione na specjalnym formularzu i wydane przez państwowego lekarza. Należy dołączyć zaświadczenie HIV/AIDS, wyniki badań laboratoryjnych oraz wyniki RTG klatki piersiowej –  pobierz formularz.
 
Wiza studencka wydawana jest w celach pobierania nauki w Chinach, uczestnictwa w kursach i praktykach trwających dłużej niż 6 miesięcy.
Posiadacz wizy tego typu powinien w ciągu 30 dni od daty wjazdu do Chin dopełnić formalności pobytowych w Biurze Bezpieczeństwa Publicznego. W przeciwnym razie jego pobyt stanie się nielegalny.
 
Cena wizy studenckiej

 • opłata wizowa w trybie normalnym – 220 zł,
 • opłata wizowa w trybie ekspres – 270 zł,
 • opłata za pośrednictwo – 100 zł.

Wymagane dokumenty

1. Dokumenty potwierdzające przyjęcie do pracy
Podstawą uzyskania wizy jest:
zaproszenie od firmy z Chin zatrudniającej aplikanta (oryginał),
jeden z dokumentów do wyboru w oryginale – „Zezwolenie na podjęcie pracy przez cudzoziemca”, wystawione przez Ministerstwo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych ChRL lub „Potwierdzenie zatrudnienia zagranicznego eksperta”,
„Akceptacja zmian w stałym przedstawicielstwie zagranicznej firmy”,
„Wyciąg z rejestru stałych przedstawicielstw zagranicznych firm”,
„Legitymacja pracownika stałego przedstawicielstwa zagranicznej firmy”,
„Zezwolenie na pobyt cudzoziemca w Chińskiej Republice Ludowej”, wystawione przez lokalne Biuro Bezpieczeństwa Publicznego w Chinach,
„Zaświadczenie o zatrudnieniu cudzoziemca w Chińskiej Republice Ludowej”. 

2. Bilet lotniczy i rezerwacja hotelowa.  
Konieczny jest bilet lotniczy lub wydruk rezerwacji biletu w obie strony i potwierdzenie rezerwacji hotelu.
 
3. Paszport
Nieuszkodzony paszport, w którym są co najmniej dwie czyste strony obok siebie i ważny co najmniej 6 miesięcy od dnia złożenia go w Wydziale Konsularnym. Należy dołączyć kopię pierwszej strony paszportu ze zdjęciem.
 
4. Zdjęcie
Aktualne zdjęcie typu paszportowego, najlepiej kolorowe, wyraźne, zrobione na wprost i na jasnym tle.
 
5. Wniosek wizowy
Wypełniony i osobiście podpisany kwestionariusz wizowy. Należy go wypełnić czytelnie podając prawdziwe i kompletne dane w języku polskim, angielskim lub chińskim – pobierz wniosek.
 
6. Zaświadczenie o stanie zdrowia
Wypełnione na specjalnym formularzu i wydane przez państwowego lekarza. Należy dołączyć zaświadczenie HIV/AIDS, wyniki badań laboratoryjnych oraz wyniki RTG klatki piersiowej – pobierz formularz.
 
Wiza wydawana jest dla osób zamierzających podjąć pracę na terytorium ChRL na okres ponad 6 miesięcy. Ważna jest od momentu wydania 12 miesięcy, wielokrotnego wjazdu i uprawnia do pobytu w Chinach zgodnie z terminami podanymi w zaproszeniu. Ostatni wjazd musi się odbyć przed końcem ważności wizy.
Posiadacz wizy tego typu powinien w ciągu 30 dni od daty wjazdu do Chin dopełnić formalności pobytowych w Biurze Bezpieczeństwa Publicznego. W przeciwnym razie jego pobyt stanie się nielegalny.
 
Cena wizy pracowniczej

 • opłata wizowa w trybie normalnym – 220 zł,
 • opłata wizowa w trybie ekspres – 270 zł,
 • opłata za pośrednictwo – 100 zł.

Wymagane dokumenty

1. Zaproszenie i rezerwacja lotnicza
Podstawą uzyskania wizy jest zaproszenie od osoby prywatnej w języku angielskim z uwzględnieniem dat pobytu i uzasadnieniem długości pobytu – pobierz instrukcje.
W przypadku wizy 90 dniowej dwukrotnej należy dołączyć skan paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość zapraszającego obywatela Chin.
W przypadku wyjazdu do pracującego w Chinach członka rodziny należy dodatkowo do dokumentów dołączyć kopię karty stałego pobytu osoby zapraszającej.
Konieczny jest również bilet lotniczy lub wydruk rezerwacji biletu w obie strony.

2. Paszport
Nieuszkodzony paszport, w którym są co najmniej dwie czyste strony obok siebie i ważny co najmniej 6 miesięcy od dnia złożenia go w Wydziale Konsularnym.

3. Zdjęcie
Aktualne zdjęcie typu paszportowego, najlepiej kolorowe, wyraźne, zrobione na wprost i na jasnym tle.

4. Wniosek wizowy
Wypełniony i osobiście podpisany kwestionariusz wizowy. Należy go wypełnić czytelnie podając prawdziwe i kompletne dane w języku polskim, angielskim lub chińskim – pobierz wniosek.
 
Wiza wydawana jest dla osób odwiedzających obywateli Chin lub pracujących w Chinach członków rodziny.
Wiza może być 30 dniowa jedno- lub dwukrotna albo 90 dniowa dwukrotna.
Wiza 30 dniowa jednokrotna ważna jest od momentu wydania na 90 dni i uprawnia do przebywania na terytorium Chin do 30 dni. Ostatni wjazd na 3 dni przed końcem ważności wizy.
Wiza 30 dniowa dwukrotna i 90 dniowa dwukrotna ważna jest od momentu wydania na 180 dni i uprawnia do przebywania na terytorium Chin 2-krotnie po maksymalnie 30 dni. Ostatni wjazd na 3 dni przed końcem ważności wizy.
 
Cena wizy prywatnej

 • opłata wizowa w trybie normalnym – 220 zł,
 • opłata wizowa w trybie ekspres – 270 zł,
 • opłata za pośrednictwo – 100 zł.

Wyjazdy turystyczne do Tybetu

 Każdy, kto chce zwiedzić Tybet, musi być uczestnikiem wycieczki do tego regionu, organizowanej przez polskie biuro podróży. Liczba uczestników każdej wycieczki musi wynosić przynajmniej pięć osób. Zainteresowani powinni spełnić wymagania dotyczące uzyskania turystycznej wizy grupowej. Najpierw jednak muszą otrzymać zgodę Biura Turystyki Tybetańskiego Regionu Autonomicznego ChRL.
 
Wizy do Hongkongu, Macao

Osoby posługujące się w podróży polskim paszportem nie podlegają obowiązkowi uzyskania wizy do Hongkongui Macao, jeżeli podróżują tranzytem lub składają tam zwykłą wizytę służbową albo będą uczestniczyć w zawodach sportowych, odwiedzać rodzinę, zwiedzać itp., a ich każdorazowy pobyt nie będzie trwać dłużej niż 90 dni.
O wizę muszą się ubiegać osoby, które planują pobyt dłuższy niż 90 dni.
Wiza jest konieczna także dla osób wyjeżdżających do Hongkongu na studia, praktyki, do pracy, do organizacji ekspozycji lub występów artystycznych, nawet, jeśli okres pobytu nie przekroczy 90 dni.
Osoby, których pobyt w Hongkongu ma przekroczyć 90 dni, powinny złożyć komplet wymaganych dokumentów w Wydziale Konsularnym Ambasady ChRL. Pozostałe osoby potrzebujące wizy do Hongkongu proszone są o bezpośredni kontakt z Departamentem Imigracyjnym Hongkongu:

HONG KONG IMMIGRATION DEPARTMENT
IMMIGRATION TOWER 7, GLOUCESTER ROAD WAN CHAI, HONG KONG
telefon: +852 28246111; faks: +852 28777711.
www.immd.gov.hk/ehtml/services.htm
 

Pomagamy w uzyskaniu także rosyjskiej, białoruskiej, amerykańskiej i każdej innej wizy. Gwarantujemy szybkie i skuteczne pośrednictwo wizowe w przypadku 81 krajów świata!