wizy do rosji

Wizy uprawniające do wjazdu i pobytu w Rosji

Wymagane dokumenty

1. Paszport

Nieuszkodzony paszport, w którym są obok siebie co najmniej 2 czyste strony przeznaczone na wizy, i ważny co najmniej 6 miesięcy od daty upłynięcia ważności wizy.

W przypadku konieczności wjazdu do Federacji Rosyjskiej w celu leczenia lub zgonu bliskiego krewnego termin ważności paszportu nie powinien upływać przed końcem terminu ważności wizy.

2. Zdjęcie

Zdjęcie o wymiarach 3,5×4,5 cm (wyłącznie kolorowe!) powinno być wykonane na jasnym tle z wyraźnym wizerunkiem twarzy, zrobione na wprost, bez okularów z ciemnymi szkłami i bez nakrycia głowy. Zdjęcie powinno być aktualne.

3. Wniosek wizowy

Wypełniony i osobiście podpisany kwestionariusz wizowy. Wniosek wizowy wypełnia się wyłącznie elektronicznie w języku rosyjskim lub angielskim korzystając ze specjalnej strony internetowej Departamentu Konsularnego MSZ Rosji.

4. Ubezpieczenie

Polisa ubezpieczenia medycznego do 30 000 euro ważna na terytorium Rosji, z terminem ważności całkowicie pokrywającym się z terminem ważności wizy. W przypadku wizy wielokrotnej – ważna na okres pierwszego wjazdu.

5. Dokument określający cel podróży:

W przypadku wizy turystycznej – oryginał lub kopia potwierdzenia przyjęcia turysty zagranicznego przez firmę turystyczną posiadającą ważny numer referencyjny, wraz z oryginałem lub kopią vouchera turystycznego.

W przypadku wizy prywatnej:

 • zaproszenie od obywatela Federacji Rosyjskiej wydane przez Departament Federalnych Służb Migracyjnych;
 • wyjazd na groby krewnych – zamiast zaproszenia należy złożyć dokumenty potwierdzające pochówek, wystawione przez władze rosyjskie, a także dokumenty potwierdzające stopień pokrewieństwa z pochowanym (oryginał lub kopię);
 • w przypadku ciężkiej choroby lub zgonu bliskiego krewnego z FR należy dołączyć potwierdzenie rosyjskiego zakładu leczniczego o ciężkiej chorobie krewnego lub akt zgonu albo telegram międzynarodowy zawiadamiający o zgonie oraz dokument potwierdzający bliskie pokrewieństwo.

W przypadku wizy tranzytowej – ważne na wjazd do i wyjazd z Federacji Rosyjskiej bilety kolejowe lub lotnicze, z obowiązkowym posiadaniem wizy na wjazd do sąsiadującego z Federacją Rosyjską na trasie przejazdu państwa lub wizy państwa docelowego (jeśli jest wymagana). W tranzycie samochodowym – dokumenty samochodowe, opis trasy przejazdu, oświadczenie podróżnych.

W przypadku wizy biznesowej, pracowniczej – oryginał zaproszenia wystawiony przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych FR, Federalnej Służby Migracyjnej lub jej organów terytorialnych albo zaproszenie firmowe.

W przypadku wizy dla kierowcy zawodowego – zaświadczenie z ZMPD oraz licencja na wykonywanie transportów międzynarodowych.

W przypadku wizy naukowej, sportowej, dziennikarskiej – zaproszenie od instytucji rosyjskiej oraz ewentualnie skierowanie od pracodawcy i legitymacja.

Rodzaje wiz

Wiza daje prawo jednokrotnego, dwukrotnego lub wielokrotnego pobytu w Rosji w zależności od typu wizy. Wiza jednokrotna pozwala na wjazd do Federacji Rosyjskiej jeden raz, wiza dwukrotna – na dwukrotny wjazd i wiza wielokrotna – na wjazd do Federacji Rosyjskiej więcej niż dwa razy.

Można posiadać maksymalnie 3 wizy turystyczne w przeciągu roku.

Na podstawie wizy wielokrotnej można przebywać na terytorium Rosji nie dłużej niż 90 dni (w sumie lub nieprzerwanie) w ciągu każdego okresu wynoszącego 180 dni. Kierowca wyjeżdżający na wizę roczną może przebywać na terytorium RP łącznie 180 dni.

Wizy roczne wielokrotne są wystawiane jedynie wtedy, gdy w ciągu poprzedzającego roku (12 miesięcy) wnioskodawca uzyskał i wykorzystał dowolną wizę – oprócz wizy tranzytowej.

Turyści udający się do Rosji transportem kolejowym lub samochodowym muszą posiadać białoruską wizę tranzytową.

Obowiązek meldunkowy

W Rosji obowiązuje konieczność zameldowania się w miejscu pobytu w organie terytorialnym Federacyjnej Służby Migracyjnej Rosji. Rejestracji należy dokonać w ciągu 3 dni roboczych od momentu przekroczenia granicy. Wzór karty meldunkowej 1

Termin wizowania

Wizę uzyskuje się w zależności od ich kategorii i wielokrotności w terminie od 3 do 10 dni licząc od momentu złożenia pełnego kompletu dokumentów.

Termin może zostać skrócony w przypadku zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności wymagających pilnego wjazdu wnioskodawcy do Rosji.

Jednocześnie Ambasada i Konsulat Generalny FR zastrzegają sobie prawo, w razie konieczności, do przedłużenia terminu rozpatrzenia wniosków o uzyskanie wizy rosyjskiej do 30 dni.

Cennik

1. Opłaty konsularne (ceny w zł)

Rozpatrywanie wniosku wizowego do 10 dni (tryb zwykły) / do 3 dni (tryb ekspresowy)

Typ wizyTryb zwykłyTryb ekspresowy
wiza turystyczna, biznesowa, tranzytowa154307
wiza prywatna jednokrotna190348
wiza prywatna dwukrotna85538
wiza pracownicza jednokrotna190348
wiza pracownicza wielokrotna506980
wiza jednokrotna w działalności religijnej190348
wiza dwukrotna w działalności religijnej285538
wiza w działalności kulturalnej, artystycznej00
wiza sportowa (zawody młodzieżowe)00
wiza w wymianach młodzieżowych00
wiza w działalności naukowej, na studia00
wiza dla niepełnosprawnych00
wiza na groby bliskich krewnych00
przeniesienie wizy do nowego paszportu95

2. Pozostałe opłaty:

 • pośrednictwo wizowe + opłata bankowa + kurier – 100 zł,
 • voucher turystyczny – od 100 zł (do nabycia w biurze),
 • ubezpieczenie – w zależności od ilości dni, np. od 4-7 dni – 19 zł,
 • IFS – Rosyjskie Centrum Wizowe – 25 euro (ok. 110 zł).

Wymagane dokumenty

1. Voucher turystyczny i rezerwacja hotelowa
Podstawą uzyskania wizy jest voucher turystyczny (oryginał lub kopia) i oryginał lub kopia potwierdzenia przyjęcia turysty zagranicznego przez firmę turystyczną posiadającą ważny numer referencyjny. Wymagana jest także rezerwacja hotelowa. Wiza może być wystawiona na maksymalnie 30 dni, jest jedno- lub dwukrotna. Dwukrotną wizę uzyskuje się w przypadku jeśli plan podróży obejmuje państwa sąsiednie. Wzór potwierdzenia i vouchera 2.

2. Paszport
Nieuszkodzony paszport, w którym są obok siebie co najmniej 2 czyste strony przeznaczone na wizy, i ważny co najmniej 6 miesięcy od daty upłynięcia ważności wizy.

3. Zdjęcie
Zdjęcie o wymiarach 3,5×4,5 cm (wyłącznie kolorowe!) powinno być wykonane na jasnym tle z wyraźnym wizerunkiem twarzy, zrobione na wprost, bez okularów z ciemnymi szkłami i bez nakrycia głowy. Zdjęcie powinno być aktualne.

4. Wniosek wizowy
Wypełniony i osobiście podpisany kwestionariusz wizowy. Wniosek wizowy wypełnia się wyłącznie elektronicznie w języku rosyjskim lub angielskim korzystając ze specjalnej strony internetowej Departamentu Konsularnego MSZ Rosji.

5. Ubezpieczenie
Polisa ubezpieczenia medycznego do 30 000 euro ważna na terytorium Rosji, z terminem ważności całkowicie pokrywającym się z terminem ważności wizy.

Cena wizy turystycznej:

 • rozpatrywanie wniosku do 10 dni (tryb zwykły) – 154 zł (brak trybu ekspresowego),
 • pośrednictwo wizowe + opłata bankowa + kurier – 100 zł,
 • voucher turystyczny – od 100 zł (do nabycia w biurze),
 • ubezpieczenie – w zależności od ilości dni, np. od 4 do 7 dni – 19 zł,
 • IFS – Rosyjskie Centrum Wizowe – 25 euro.

Uwagi

 • Można posiadać maksymalnie 3 wizy turystyczne w przeciągu roku.

Wymagane dokumenty

1. Zaproszenie
Podstawą uzyskania wizy jest zaproszenie wydane przez Departament Federalnych Służb Migracyjnych FR – oryginalny żółty druk, maksymalnie do 90 dni, jedno- lub dwukrotna. Zaproszenie powinno zawierać: wzór zaproszenia 3.

W przypadku wyjazdu na groby krewnych zamiast zaproszenia należy przedstawić potwierdzenie pochówku wystawione przez władze rosyjskie, a także dokumenty potwierdzające stopień pokrewieństwa z pochowanym (oryginał lub kopię). W tym celu wyjazdu wystawiana wiza jednokrotna na okres do 10 dni.

W przypadku ciężkiego zachorowania lub zgonu bliskiego krewnego do wniosku należy dołączyć pisemne potwierdzenie rosyjskiego zakładu leczniczego na oficjalnym blankiecie zakładu z informacją o ciężkiej chorobie osoby odwiedzanej, która wymaga stałej opieki lub akt zgonu bliskiego krewnego lub telegram międzynarodowy zawiadamiający o zgonie, uwierzytelniony przez pracownika urzędu łączności, a także dokument potwierdzający bliskie pokrewieństwo wnioskodawcy odwiedzanej osoby lub osoby zmarłej.

2. Paszport
Nieuszkodzony paszport, w którym są obok siebie co najmniej 2 czyste strony przeznaczone na wizy, i ważny co najmniej 6 miesięcy od daty upłynięcia ważności wizy. W przypadku konieczności wjazdu do Federacji Rosyjskiej w celu leczenia lub zgonu bliskiego krewnego, termin ważności paszportu nie powinien upływać przed końcem terminu ważności wizy.

3. Zdjęcie
Zdjęcie o wymiarach 3,5×4,5 cm (wyłącznie kolorowe!) powinno być wykonane na jasnym tle z wyraźnym wizerunkiem twarzy, zrobione na wprost, bez okularów z ciemnymi szkłami i bez nakrycia głowy. Zdjęcie powinno być aktualne.

4. Wniosek wizowy
Wypełniony i osobiście podpisany kwestionariusz wizowy. Wniosek wizowy wypełnia się wyłącznie elektronicznie w języku rosyjskim lub angielskim korzystając ze specjalnej strony internetowej Departamentu Konsularnego MSZ Rosji.
5. Ubezpieczenie
Polisa ubezpieczenia medycznego do 30 000 eurpważna na terytorium Rosji, z terminem ważności całkowicie pokrywającym się z terminem ważności wizy.

Cena wizy prywatnej

– jednokrotnej:

 • rozpatrywanie wniosku do 10 dni (tryb zwykły) – 190 zł,
 • rozpatrywanie wniosku do 3 dni (tryb ekspresowy) – 348 zł,
 • pośrednictwo wizowe + opłata bankowa + kurier – 100 zł,
 • ubezpieczenie – w zależności od ilości dni, np. 8 – 14 dni – 33 zł,
 • IFS – Rosyjskie Centrum Wizowe – 25 euro.

– dwukrotnej:

 • rozpatrywanie wniosku do 10 dni (tryb zwykły) – 285 zł,
 • rozpatrywanie wniosku do 3 dni (tryb ekspresowy) – 538 zł ,
 • pośrednictwo wizowe + opłata bankowa + kurier – 100 zł,
 • ubezpieczenie – w zależności od ilości dni, np. 3 miesiące – 129 zł,
 • IFS – Rosyjskie Centrum Wizowe – 25 euro.

Wymagane dokumenty

1. Kopia wizy państwa docelowego i kopia biletów (lotniczych, kolejowych) lub kopia dokumentów samochodowych
Podstawą uzyskania wizy jest kopia wizy państwa docelowego i kopia biletów (lotniczych, kolejowych) lub kopia dokumentów samochodowych wraz z oświadczeniem podróżnych o trasie podróży, maksymalnie do 10 dni, jedno- lub dwukrotna.

Wiza tranzytowa nie jest wymagana w przypadku dokonania przesiadki w ciągu 24 godzin bez opuszczania strefy tranzytowej lotniska oraz posiadania wizy (jeżeli jest potrzebna) i biletów do państwa docelowego.

W przypadku opuszczenia strefy tranzytowej w tranzycie lotniczym jednokrotna wiza tranzytowa wydawana jest na okres do 3 dni w jedną stronę, a dwukrotna na okres do 6 dni.

Dwukrotna wiza tranzytowa jest wydawana w przypadku dwukrotnego przejazdu przez terytorium Federacji Rosyjskiej w ciągu 1 miesiąca.

2. Paszport
Nieuszkodzony paszport, w którym są obok siebie co najmniej 2 czyste strony przeznaczone na wizy i ważny co najmniej 6 miesięcy od daty upłynięcia ważności wizy.

3. Zdjęcie
Zdjęcie o wymiarach 3,5×4,5 cm (wyłącznie kolorowe!) powinno być wykonane na jasnym tle z wyraźnym wizerunkiem twarzy, zrobione na wprost, bez okularów z ciemnymi szkłami i bez nakrycia głowy. Zdjęcie powinno być aktualne.

4. Wniosek wizowy
Wypełniony i osobiście podpisany kwestionariusz wizowy. Wniosek wizowy wypełnia się wyłącznie elektronicznie w języku rosyjskim lub angielskim korzystając ze specjalnej strony internetowej Departamentu Konsularnego MSZ Rosji.

5. Ubezpieczenie
Polisa ubezpieczenia medycznego do 30 000 euro ważna na terytorium Rosji, z terminem ważności całkowicie pokrywającym się z terminem ważności wizy.

Cena wizy tranzytowej:

 • rozpatrywanie wniosku do 10 dni (tryb zwykły) – 154 zł,
 • rozpatrywanie wniosku do 3 dni (tryb ekspresowy) – 307 zł,
 • pośrednictwo wizowe + opłata bankowa + kurier – 100 zł,
 • ubezpieczenie – w zależności od ilości dni, np. 1 – 3 dni – 15 zł,
 • IFS – Rosyjskie Centrum Wizowe – 25 euro.

Wymagane dokumenty

1. Zaproszenie
Podstawą uzyskania wizy jest zaproszenie wydane przez Departament Federalnych Służb Migracyjnych FR – oryginalny żółty druk lub oryginalne zaproszenie na papierze firmowym od firmy rosyjskiej. Zaproszenie powinno zawierać: Przykładowy wzór zaproszenia 4 i 5.

Wiza biznesowa może być jednokrotna lub dwukrotna wydawana na okres do 90 dni lub wielokrotna na okres do 1 roku. Całkowity czas pobytu cudzoziemca na terytorium Federacji Rosyjskiej na podstawie wizy wielokrotnej nie może wynosić więcej niż 90 dni w ciągu każdego okresu wynoszącego 180 dni.

Wizy wielokrotne na okres jednego roku są wystawiane jedynie wtedy, gdy w ciągu poprzedzającego roku (12 miesięcy) wnioskodawca chociażby jeden raz wjeżdżał do Rosji na podstawie dowolnej wizy, oprócz wizy tranzytowej.

2. Paszport
Nieuszkodzony paszport, w którym są obok siebie co najmniej 2 czyste strony przeznaczone na wizy i ważny co najmniej 6 miesięcy od daty upłynięcia ważności wizy.

3. Zdjęcie
Zdjęcie o wymiarach 3,5×4,5 cm (wyłącznie kolorowe!) powinno być wykonane na jasnym tle z wyraźnym wizerunkiem twarzy, zrobione na wprost, bez okularów z ciemnymi szkłami i bez nakrycia głowy. Zdjęcie powinno być aktualne.

4. Wniosek wizowy
Wypełniony i osobiście podpisany kwestionariusz wizowy. Wniosek wizowy wypełnia się wyłącznie elektronicznie w języku rosyjskim lub angielskim korzystając ze specjalnej strony internetowej Departamentu Konsularnego MSZ Rosji.

5. Ubezpieczenie
Polisa ubezpieczenia medycznego do 30 000 euro ważna na terytorium Rosji, z terminem ważności całkowicie pokrywającym się z terminem ważności wizy.

Cena wizy biznesowej:

 • rozpatrywanie wniosku do 10 dni (tryb zwykły – 154 zł,
 • rozpatrywanie wniosku do 3 dni (tryb ekspresowy) – 307 zł,
 • pośrednictwo wizowe + opłata bankowa + kurier – 100 zł,
 • ubezpieczenie – w zależności od ilości dni, np. 1 miesiąc – 60 zł,
 • IFS – Rosyjskie Centrum Wizowe – 25 euro.

Wymagane dokumenty

1. Zaświadczenie z ZMPD
Podstawą uzyskania wizy są zaświadczenie z ZMPD (pismo delegujące) oraz licencja(kopia) na wykonywanie transportów międzynarodowych. Wiza może być jednokrotna do 30 dni, dwukrotna do 90 dni lub wielokrotna – do 365 dni. Kierowca wyjeżdżający na wizę roczną może przebywać na terytorium FR łącznie 180 dni. Wiza wielokrotna wydawana jest dla tych kierowców, którzy wcześniej wyjeżdżali już do FR na wizę jedno- lub dwukrotną.
Wiza wydawana jest tylko dla kierowców zatrudnionych w firmach zrzeszonych w ZMPD.

2. Paszport
Nieuszkodzony ważny paszport, w którym są obok siebie co najmniej 2 czyste strony przeznaczone na wizy, termin ważności paszportu nie może upłynąć wcześniej niż 1,5 roku od daty upłynięcia ważności wizy.

3. Zdjęcie
Zdjęcie o wymiarach 3,5×4,5 cm (wyłącznie kolorowe!) powinno być wykonane na jasnym tle z wyraźnym wizerunkiem twarzy, zrobione na wprost, bez okularów z ciemnymi szkłami i bez nakrycia głowy. Zdjęcie powinno być aktualne.

4. Wniosek wizowy
Wypełniony i osobiście podpisany kwestionariusz wizowy. Wniosek wizowy wypełnia się wyłącznie elektronicznie w języku rosyjskim lub angielskim korzystając ze specjalnej strony internetowej Departamentu Konsularnego MSZ Rosji.

5. Ubezpieczenie
Polisa ubezpieczenia medycznego do 30 000 euro ważna na terytorium Rosji, z terminem ważności całkowicie pokrywającym się z terminem ważności wizy.

Dodatkowo są wymagane:

 • kopia/scan strony ze zdjęciem z paszportu,
 • kopia dowodu osobistego,
 • ksero poprzedniej wizy (przy wizie wielokrotnej),
 • ksero prawa jazdy,
 • dokumenty rejestracyjne pojazdu (kopia).

Cena wizy dla kierowcy zawodowego:

 • rozpatrywanie wniosku ok. 15 dni (tryb zwykły) – 154 zł,
 • rozpatrywanie wniosku do 3 dni (tryb ekspresowy) – brak,
 • pośrednictwo wizowe + opłata bankowa + kurier – 200 zł,
 • ubezpieczenie – w zależności od ilości dni, np. 6 miesięcy – 198 zł,
 • IFS – Rosyjskie Centrum Wizowe – 25 euro.

Wymagane dokumenty

1. Zaproszenie
Podstawą uzyskania wizy jest oryginał zaproszenia, wydany przez Federalną Służbę Migracyjną lub jej organy terytorialne; wiza wystawiana jest na maksymalnie 356 dni, jedno- lub wielokrotna. Wzór zaproszenia 6.

2. Paszport
Nieuszkodzony ważny paszport, w którym są obok siebie co najmniej 2 czyste strony przeznaczone na wizy, termin ważności paszportu nie może upłynąć wcześniej niż 1,5 roku od daty upłynięcia ważności wizy.

3. Zdjęcie
Zdjęcie o wymiarach 3,5×4,5 cm (wyłącznie kolorowe!) powinno być wykonane na jasnym tle z wyraźnym wizerunkiem twarzy, zrobione na wprost, bez okularów z ciemnymi szkłami i bez nakrycia głowy. Zdjęcie powinno być aktualne.

4. Wniosek wizowy
Wypełniony i osobiście podpisany kwestionariusz wizowy. Wniosek wizowy wypełnia się wyłącznie elektronicznie w języku rosyjskim lub angielskim korzystając ze specjalnej strony internetowej Departamentu Konsularnego MSZ Rosji.

5. Ubezpieczenie
Polisa ubezpieczenia medycznego do 30 000 euro ważna na terytorium Rosji, z terminem ważności całkowicie pokrywającym się z terminem ważności wizy.

6. Negatywny test wirusa HIV
Zaświadczenie z wynikami badań na AIDS/HIF, nie starsze niż 3 miesiące.

Cena wizy pracowniczej

– jednokrotnej:

 • rozpatrywanie wniosku do 10 dni (tryb zwykły) – 190 zł,
 • rozpatrywanie wniosku do 3 dni (tryb ekspresowy) – 348 zł,
 • pośrednictwo wizowe + opłata bankowa + kurier – 100 zł,
 • ubezpieczenie – w zależności od ilości dni, np. 12 miesięcy – 345 zł,
 • IFS – Rosyjskie Centrum Wizowe – 25 euro.

– wielokrotnej:

 • rozpatrywanie wniosku do 10 dni (tryb zwykły) – 506 zł,
 • rozpatrywanie wniosku do 3 dni (tryb ekspresowy) – 980 zł,
 • pośrednictwo wizowe + opłata bankowa + kurier – 100 zł,
 • ubezpieczenie – w zależności od ilości dni, np. 6 miesięcy – 198 zł,
 • IFS – Rosyjskie Centrum Wizowe – 25 euro.

Wymagane dokumenty – część wspólna

1. Paszport
Nieuszkodzony paszport, w którym są obok siebie co najmniej 2 czyste strony przeznaczone na wizy i ważny co najmniej 6 miesięcy od daty upłynięcia ważności wizy.

2. Zdjęcie
Zdjęcie o wymiarach 3,5×4,5 cm (wyłącznie kolorowe!) powinno być wykonane na jasnym tle z wyraźnym wizerunkiem twarzy, zrobione na wprost, bez okularów z ciemnymi szkłami i bez nakrycia głowy. Zdjęcie powinno być aktualne.

3. Wniosek wizowy
Wypełniony i osobiście podpisany kwestionariusz wizowy. Wniosek wizowy wypełnia się wyłącznie elektronicznie w języku rosyjskim lub angielskim korzystając ze specjalnej strony internetowej Departamentu Konsularnego MSZ Rosji.

4. Ubezpieczenie
Polisa ubezpieczenia medycznego do 30 000 euro ważna na terytorium Rosji, z terminem ważności całkowicie pokrywającym się z terminem ważności wizy.

Oprócz dokumentów wymienionych w punktach 1-4 należy złożyć:

Dla załóg kolejowych w pociągach międzynarodowych:
oryginały pisemnego podania firmy kolejowej.

Dla dziennikarzy:
oryginał legitymacji dziennikarskiej,
oryginał skierowania wydanego przez pracodawcę do wykonywanie pracy dziennikarskiej na terenie FR.

Dla osób uczestniczących w działalności naukowej, kulturalnej lub twórczej:
oryginał lub kopia zaproszenia przyjmującej instytucji rosyjskiej.

Dla uczniów, studentów, doktorantów i towarzyszących im wykładowców kierowanych na naukę lub staż naukowy na okres do 90 dni:
oryginał lub kopia zaproszenia lub zaświadczenia o zakwalifikowaniu przyjmującej instytucji rosyjskiej lub kopia tymczasowej legitymacji studenckiej (szkolnej) rosyjskiej placówki oświatowej.

Dla uczestników międzynarodowych imprez sportowych i towarzyszących im w charakterze zawodowym osób (trenerzy, personel medyczny, menedżerowie):
oryginał lub kopia zaproszenia przyjmującej instytucji rosyjskiej.

Dla osób odwiedzających wojskowe i cywilne miejsca pochówku:
oryginał lub kopia dokumentu potwierdzającego istnienie miejsca pochówku wydanego przez organy rosyjskie,
oryginał lub kopia dokumentu potwierdzającego pokrewieństwo wnioskodawcy i osoby pochowanej.

Cena wizy:

 • rozpatrywanie wniosku do 10 dni (tryb zwykły) – 0 zł (bezpłatna),
 • rozpatrywanie wniosku do 3 dni (tryb ekspresowy) – 307 zł,
 • pośrednictwo wizowe + opłata bankowa + kurier – 100 zł,
 • ubezpieczenie – w zależności od ilości dni, np. 8 – 14 dni – 33 zł,
 • IFS – Rosyjskie Centrum Wizowe – 25 euro.

Pomagamy w uzyskaniu także chińskiej, białoruskiej i każdej innej wizy. Gwarantujemy szybkie i skuteczne pośrednictwo wizowe w przypadku 81 krajów świata!